ಚಿತ್ರ: ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀಬಸವಣ್ಣಜ್ಜ (19.01.2023) ತಾರಾಗಣ: ಸಿದ್ದುಕೃಷ್ಣ …

source