HM Tv چرته چې مونږه د پښتو ادب د نوموړو شاعرانو ادیبانو او فنکارانو کار او زیار وړاندی کوو زمونږ سره ملګری اوسئ او د پښتو د مختلفو …

source