با چندواژه پیج رنک مرحوم است!

راستیرا باب دنیای سئو، جورواجور مختلف ادعاها دروازه تاثیرگذاری در سئو توسط سئوکاران درهم یاد کردن شده است. لطیفه عظیم: سوگمندانه نکته ای که بتازگی سئوکاران هیچ شکل توجهی به سمت نزاکت ندارند، چونی بک لینک های تارنما هستند. بسیاری از سئوکاران همیشه حرف پافشاری و پی‌ورزی...