රටට උපායමාර්ගික සැලැස්මක අවශ්‍යතාව | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 30 NOVEMBER 2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා #AdaDerana #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews » Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2 » Watch the latest from Ada Derana: https://bit.ly/3t1BwcY අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට...

Ada Derana First At 9.00 – English News 01.12.2022

Ada Derana First At 9.00 – English News 01.12.2022 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා #AdaDerana #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews » Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2 » Watch the latest from...

Ada Derana First At 9.00 – English News 22.11.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා #AdaDerana #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews » Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2 » Watch the latest from Ada Derana: https://bit.ly/3t1BwcY අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට...

Ada Derana First At 9.00 – English News 27.11.2022

Ada Derana First At 9.00 – English News 27.11.2022 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා #AdaDerana #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews » Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2 » Watch the latest from...

Ada Derana First At 9.00 – English News 02.12.2022

Ada Derana First At 9.00 – English News 02.12.2022 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා #AdaDerana #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews » Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2 » Watch the latest from...