នេះជាវីដេអូសម្រាយរឿង មិត្តភ័ក្ដិមួយអាទិត្យ មួយរឿងពេញនិយាយអំពីសិស្សស្រីម្នាក់ បានបាត់បងការចងចាំអំពីមិតភក្តិរបស់នាង ជារាងរាល់១ អាទិត្យម្ដង។ អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាំងតែគាំទ្រadminមករហូត

source