“පත්තිනි” සිංහල චිත්‍රපටය I PATTINI sinhala movie
Director – Sunil Ariyaratne
Writer – Sunil Ariyaratne

source