ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕಂಡದ್ದು ಕಂಡ ಹಾಗೆ, ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರ, ಖಚಿತ ಮಾತು …

source