klakar – #Pawan Kaushik
#mamta hisaar
#roshni khan
#Poonam Chauhan
#Hanuman Kaushik
#pinki Hisar #Sandeep Singal
#farrata
#Akshay sawadiya
#Mohit valecha
#star sunder news
#Dayanand
Dop & edit by -#kp pandit
spl tnks #bss movie
background music- sukhbir Verma tosham

source