حساسیت پ.شتون ها از زیر پا کردن پرچم سه رنگ.

source